Faller rollen som verneombud eller medlem av AMU bort når man permitteres?

 

"involver vernetjenesten og evt. andre ansattrepresentanter både i selve kartleggingene og i de tiltakene som settes i verk
for å ivareta arbeidsmiljøet på best mulig måte."

 

Opera Fritid AdobeStock 221860654 web

 

Hva skjer om verneombud eller AMU-representanter er permittert? Hvordan opprettholde en god vernetjeneste?
HMS Norge har diskutert spørsmålet med våre juridiske samarbeidspartnere (SBDL og Simployer) og spørsmålene kan oppsummeres som følger:

Arbeidsforholdet består

Det finnes ingen absolutte regler om vernetjenestens rolle i perioder der disse blir permittert. Permittering er ikke et virkemiddel som medfører at arbeidsforholdet opphører. Siden arbeidsforholdet består - med rett og plikt for arbeidstaker til å komme tilbake på jobb når permitteringen er over - vil rollen som verneombud, amu-medlem og HVO være i behold.
Hvilken aktivitet det skal være, og om eventuelle vara skal ivareta noen av oppgavene til de som er valgt i permitteringsperioden, må de enkelte virksomhetene vurdere helt konkret. Det vil i hovedsak kun være en utfordring hvis verneombudet/AMU-repr. er permittert på fulltid. Om de er delvis permittert, anser vi det som helt naturlig at vernetjenestens rolle opprettholdes også i permitteringsperioden. 

Gjør nødvendige kartlegginger og tiltak

Ved opprettholdelse av normal drift i deler av virksomheten, og spesielt i forbindelse med alle "unormale" driftsforhold som følge av koronapandemien, vil en velfungerende vernetjeneste være viktig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i nåværende situasjon, samt for motivasjon, pågangsmot og eierskap til gjenoppbyggingen i en ny normalsituasjon.

Vi anbefaler derfor virksomhetene som en del av de kartleggingene og risikovurderingene de gjør, å involvere vernetjenesten (og evt. andre ansattrepresentanter) både i selve kartleggingene og i de tiltakene som settes i verk for å ivareta arbeidsmiljøet på best mulig måte. I dette ligger også å planlegge om / hvordan vernetjenestens arbeid kan opprettholdes, herunder om AMU kan gjøre sitt arbeid, hvordan verneombud kan følge opp medarbeideres arbeidssituasjon og støtte lederne i en svært utfordrende periode. 
Vi minner i denne forbindelse om at verneombud skal ha "full oversikt" over sitt verneområde. Kravet gjelder både i forhold til det fysiske området - arbeidsplassen- , men også i tid. For den tiden et verneombud ikke er på jobb, bør man finne en alternativ løsning. Kanskje kan en kollega bistå i den tiden verneombudet ikke er på plass? (Krav til vara gjelder kun for hovedverneombud og AMU, ikke ordinære verneombud).

Det er fullt mulig å kalle både verneombud og AMU-representnter tilbake for å jobbe selv korte perioder uten å avbryte permitteringsperioden, men det må jo i så fall gjøres på en slik måte at arbeidet som da gjøres har en reell effekt.

Kort oppsummert

Det er ikke naturlig at man "mister" rollene sine, nettopp fordi permittering er en midlertidig løsning, og at virksomhetene må vurdere risiko og hva som er praktisk mulig å gjennomføre av vernetjenestens arbeid.


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >