HMS-Tinget - Sett fokus på verneombud og AMU!

iStock 85595981 LARGE Web

 

HMS tinget 2020 ble gjennomført på en ny og interessant måte, idet Kv19 førte til at det var langt færre som fulgte foredragene direkte i salen, mens det var et stort antall som fulgte den digitale sendingen. Dette gjaldt både for AMU dagen og Verneombudets dag.

Dagene ble gjennomført med et bredt spekter av faglig innlegg. Ikke overaskende ble mange temaer indirekte eller direkte knyttet til de spesielle forholdene som Kv19 har brakt oss inn i. Både arbeidsmiljøet som helhet og spesielle risikofaktorer fikk tydelig farge av pandemien, og det etterlot ingen tvil om at det vi er i ferd med å lære er at vi må tenke mye nytt. 

Fungerer det godt nok?

I et arrangement som dette er det helt naturlig at det fremkommer mange betraktninger rundt det viktige oppdraget som både AMU og verneombudene har, og det er godt å få slike bekreftelser. 

Imidlertid kan det også sette i gang noen tanker av kritisk karakter, nemlig om disse oppgavene blir gjennomført på en tilfredsstillende måte rundt om i bedriftene. Vi vet at «fire av fem yrkesaktive oppgir at virksomheten de jobber i har verneombud. Av de som har verneombud, oppgir 67 prosent at verneombudet fungerer godt eller svært godt» (kfr. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø / NOA). Med andre ord er det en relativt stor andel som ikke har verneombud og en stor andel hvor verneombudsordningen ikke virker tilfredsstillende.

Vi vet også at «i virksomheter med mer enn 50 sysselsatte er det 24 prosent som oppgir at de ikke har eller ikke vet om de har arbeidsmiljøutvalg» (kfr. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø / NOA). Begge disse forholdene tyder på at man kanskje burde se nærmere på hvorfor det er så vidt stor svikt i det som er viktige pilarer i arbeidet for et bærekraftig arbeidsmiljø.

Opplæring av verneombud og AMU

Når det gjelder verneombud bør man nok se nærmere på kravet til opplæring. I dagens arbeidsliv er det stadig nye utfordringer som også krysser arbeidsmiljøet. Opplæringskravet fremstår stivbent, og i liten grad tilpasset dagens utfordringer og bransjer.

Opplæringen bør både være bransjerettet og innebære en jevnlig oppdatering innen ulike områder. Det er i tråd med den bransjerettede IA-satsningen og Arbeidstilsynets nye fokus, først og fremst gjennom Arbeidsmiljø-portalen. Det som sies om verneombudsopplæring gjelder også for medlemmer av AMU. I tillegg bør AMU-opplæringen i mye større grad dreie seg om hvordan AMU-skal fungere best mulig, aktuelle saker og saksbehandling, kort og godt hvordan drive et godt arbeidsmiljøutvalg.


.
Kopirett 2020 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >