Sjekkliste for vernerunder, generell

Om vernerunder
Ledelsen bør ta initiativ til en regelmessig gjennomgang av virksomhetens HMS-status - vernerunder. En slik status er et viktig bidrag i forhold til det systematiske arbeidet med HMS.

Verken lov eller forskrift stiller konkrete krav til hvordan vernerunder gjennomføres eller hyppigheten av disse, men vil avhenge av virksomhetens risikoforhold / den type virksomhet som drives.

Hvem deltar?
Deltakere på en vernerunde bør minimum være leder/repr. for ledelsen samt verneombudet. I tillegg kan det være hensiktsmessig å ta med bedriftshelsetjenesten.

Hvor?
Dersom virksomheten er inndelt i verneområder bør vernerunden gjennomføres for hvert enkelt verneområde.

Når?
Vernerundene må gjennomføres regelmessig. - For noen er det kanskje tilstrekkelig med en eller to gjennomganger pr. år for andre vil det være naturlig med en langt høyere frekvens.

Om denne sjekklisten
Svar på spørsmålene med Ja eller Nei. Dersom det avgis svar i høyre kolonne, er dette forhold som det må arbeides videre med. Kolonnene for Tiltak, Ansvar og Handlingsplan fylles ut i etterkant av vernerunden.

Stryk alternativer som ikke passer for deres virksomhet!