Korona – Hva gjør du som verneombud

 

Som verneombud skal du påse at arbeidsmiljøet ikke påfører dine kolleger skade eller sykdom. (Arbeidsmiljøloven § 6.2) Dette omfatter også mulige smittekilder, slik som Korona-viruset.

«Påse-plikten»

Som verneombud må du først og fremst påse at dine medarbeidere blir informert om og følger de forebyggende tiltak som din arbeidsgiver har iverksatt, på bakgrunn av avdekket smitterisiko for bransjen/virksomheten. Her er det store ulikheter fra bransje til bransje, og det er viktig at din virksomhet har gjennomført en risikovurdering.

Dersom virksomheten har behov for personlig verneutstyr pga. smitten må du påse at dette er tilgjengelig og at det er i god stand.

Mer generelt så er det viktig at du påser at dine medarbeidere er godt informert om virksomhetens rutiner. Følg gjerne Folkehelseinstituttes råd som kan forebygge smitte

Det vil også være viktig at du påser at det er godt renhold i virksomheten, spesielt sanitære forhold, og at slikt som såpe og papirhåndklær er tilgjengelig.

Korona-viruset kan for mange skape frykt eller apati. Som verneombud er det viktig at du minner dine ansatte om din rolle, at du er synlig, og at terskelen for å henvende seg til deg er så lav som mulig.

Informer din leder hvis du mener at:

  • ansatte ikke er godt nok informert om smitterisiko og hvordan arbeidet kan utføres på en sikker måte. Er det gitt personlig veiledning? Har man utarbeidet instrukser som er gjort kjent for de ansatte?
  • ansatte ikke følger virksomhetens spesifikke råd i forhold til Korona-risiko
  • ansatte har manglende forståelse for generelle, fakta, råd og tiltak, slik Folkehelseintituttet til enhver tid anbefaler
  • renhold og sanitære forhold ikke er tilfredsstillende
  • arbeidstakere som jobber hjemmefra ikke får god oppfølging. Kan man kompensere redusert personlig kontakt med Skype-møter eller lignende?

Konsekvenser for det psykososiale miljøet? Hva gjør du?

Det generelle rådet er å være varsom, men ikke handle overilet eller i panikk. Situasjonen blir naturlig tema mellom kollegaene på arbeidsplassen. Som verneombud kan du delta med fakta og vær løsningsorientert. Det kan være grunn til å være irritert over myndigheter, ledelse, kollegaer, eller andre, men ikke bruk mye tid på det. I verste fall fører det til apati, eller feilhandlinger og dårlige vurderinger.

Vis at du er en ansvarlig kollega, om følger nøye med og følger ledelsens og myndighetenes anbefalinger. Har du bidrag til bedre beredskap og oppfølging, si bring det videre til ledelsen. Din rolle nå er ekstra viktig.

Kan jeg stanse arbeidet pga. korona-fare?

Arbeidsmiljøloven § 6-3 bestemmer at:

  • Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

I praksis vil dette innebære at om det har oppstått smittetilfeller på din arbeidsplass, og virksomheten ikke gjennomfører nødvendige forebyggende tiltak, må du som verneombud kunne benytte deg av din stansingsrett etter arbeidsmiljøloven.


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >