Accessibility Tools

FAQ

FAQ

Ja, arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

I utgangspunktet ikke når oppgavene kan gjennomføres innen normal arbeidstid. Brukes det tid utover dette vil det være tale om overtidsgodtgjørelse.

I utgangspunktet ikke, men når det gjelder situasjoner som innebærer fare for liv og helse, har verneombudet myndighet til å stanse arbeidet.

En vernerunde er rett og slett å ta en runde innenfor det område og med de kollegene man er ombud for, og se om alt fungerer slik som det skal med hensyn til helse, miljø og risiko. Vernerunden gjennomføres av verneombud og leder. Det bør skrives en rapport.

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om.

I virksomhet med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid.

Dette bør virksomheten ha en strategi for, slik at det blir behandlet deretter. Det er et ledelsesansvar, og verneombudet bør selvsagt ta spørsmålet opp med nærmeste leder, slik at man unngår farlige situasjoner p.g.a. rus.

Det er «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» som i detalj beskriver valgprosessen, slik teksten nedenfor viser.

Som du ser brukes ordet «kan» og altså ikke «skal». Videre ser du at alle har rett til å foreslå kandidater.

Det er viktig at dette ikke blir noen kampsak. Det viktigste er at den/de som velges har «erfaring og innsikt» og er person med tillit hos alle.

3-2. Valg av verneombud

Verneombudene skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold.

Verneombudene velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Med unntak av virksomhetens øverste daglige leder har alle arbeidstakere stemmerett. Grupper av arbeidstakere som arbeider på flere verneområder, kan velge egne verneombud for områder som ikke dekkes av andre verneombud.

På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.

Ellers velges verneombudene ved flertallsvalg. Valget ledes av et valgstyre for hele virksomheten. Valgstyret skal bestå av fra en til tre personer. Valgstyret utpekes av arbeidsmiljøutvalget. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, utpekes valgstyret av lokal fagforening. Er det flere lokale fagforeninger, utpekes valgstyret av fagforeningene i fellesskap. Blir fagforeningene ikke enige, utpekes valgstyret av arbeidsgiveren. Finnes det ingen lokale fagforeninger, utpekes valgstyret av arbeidsgiveren.

Enhver arbeidstaker innen verneområdet og lokale fagforeninger som organiserer arbeidstakere innen vedkommende verneområde, har rett til å foreslå kandidater. Valgstyret skal gjøre kandidatens navn samt forslagsstilleren kjent før valget. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. For øvrig fastsetter valgstyret regler for valget med mindre virksomhetens arbeidsmiljøutvalg fastsetter slike regler.

Et verneombud velges for 2 år

Det viktige er at verneombudet har nær kontakt med de man skal være ombud for. Da må antall settes ut fra en slik vurdering.

Verneombudet skal ha den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. I utgangspunktet er det verneombudet som selv avgjør hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig.

Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder. Valget skjer enten ved flertallsvalg blant de ansatte eller ved at det utpekes av lokale fagforeninger etter bestemte regler.

Ta spørsmålet opp med ledelsen med forslag om at det blir tatt tekniske prøver av inneklimaet.

Nei, det du gjør som verneombud – selv å stanse arbeidet – gjør du ut fra din egen vurdering, og kan ikke stilles til ansvar.

Dette blir et praktisk spørsmål. I utgangspunktet skal det alltid være et verneombud tilgjengelig på arbeidsplassen. Hvis det valgte verneombudet f.eks. har mye fravær p.g.a. reiser, skift eller liknende, må det velges et vara-verneombud.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid.

Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.

Nei, det er ikke korrekt, Regelen at den som leier inn har HMS-ansvaret overfor den innleide. Eksempelvis har innleier et selvstendig ansvar for å gi den innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner, samt sikre at den innleide innehar nødvendige kvalifikasjoner, godkjenning og lignende.

Verneombudet har varslingsplikt for kritikkverdige arbeidsmiljøforhold som

  • trakassering og diskriminering
  • skade og sykdom
  • ved fare for liv og helse

I tillegg til at verneombudet har varslingsplikt ved kjennskap til disse forholdene er det også mulig å varsle via verneombudet ved andre kritikkverdige forhold. Varsleren varsler da via verneombud som har som ansvar å videreformidle varselet. Verneombudet er ikke part i saken og skal ikke saksbehandle varselet.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

TAGS: varsling

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Ja. Når man vurdere antall årsverk så skal alle arbeidstakere regnes med, også innleide. Er man altså mer enn 10 arbeidstakere, uavhengig av ansettelsesforhold, så skal det velges verneombud.

Det følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2 sjette ledd at der ingen ansatte ønsker å stille til valg av verneombud så kan arbeidsgiver utpeke et verneombud. Arbeidsgivers rett til å utpeke en person er da direkte regulert i forskriften og ansatte som utpekes må da utføre dette vervet. Etter forskriften skal dette verneombudet fungere til et verneombud er valgt på vanlig måte. Man søker derfor å få til et verneombud etter de vanlige reglene om det det skal velges og arbeidsgiver må derfor søke dialog med de ansatte slik at man får til et valg og dette kommer på plass.

Utgangspunktet er at dersom vervet fordrer at VO må jobbe utover ordinær arbeidstid, så har vedkommende rett til overtidsbetaling. Men hva hvis man har en stilling unntatt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, i en såkalt særlig uavhengig stilling slik at man ikke har krav på overtidsbetaling. Kommer vervet som hovedverneombud likevel inn under krav til overtidsbetaling?

Svaret er nei, man har i utgangspunktet ikke krav på overtidsbetaling. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven (Ot.prp. nr. 50 for 1993-94) står det følgende:

"Dersom den som er valgt som verneombud, har en særlig selvstendig stilling i virksomheten
som etter § 41 er unntatt fra lovens arbeidstidsregler, vil denne arbeidstaker heller ikke få godtgjort vernearbeid
utover alminnelig arbeidstid som overtidsarbeid."

Alle arbeidstakere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det betyr at ingen skal bli syk (eller "psyk") eller skadet på jobb. Verneombudets rolle er å påse at virksomheten har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og rapportere til sin leder dersom dette ikke er tilfelle.

Utdrag fra Arbeidsmiljølovens § 6-2

(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >