Covid-19, hva har vi lært i forhold til risiko?

Hva nå? Hva har Covid-19 lært oss om risikotenking?

Det som blir stående som det helt vesentligste er vel at «føre varprinsippet» får en helt ny betydning.
Dette gjelder hver enkelt av oss, den enkelte arbeidsplass og samfunnet som helhet. Dette er alvor i den betydning at hverdagen vil endre seg på ulike måter.
Covid-19 dør ut etter hvert, men risikofaktorer av ulike typer forsvinner ikke, og derfor må vi være bevisste i spørsmålet om hvordan vi best skal kunne forsvare oss.
Men la det i denne omgang dreie seg om de risikoforhold som en virksomhet kan stå overfor.


3 innsatsområder

1. Hva kan skje?
For å kunne svare på dette, kreves en inngående gjennomgang av virksomhetens driftsforhold. Her må det vurderes både ut fra de faktiske og kjente risikoområder, samtidig som man lar fantasien få fritt spillerom. I alt for mange saker hører man: «Vi kunne ikke tro at dette kunne skje hos oss». Da har man ikke tenkt, og i mange tilfelle med dramatiske følger. I denne prosessen bør alle komme til ordet.

2. Hva kan konsekvensene bli?
Det er helt nødvendig å danne et bilde av de konsekvensene som kan oppstå etter at en uønsket hendelse har funnet sted. Konsekvenser kan være både det rent økonomiske og det menneskelige. For å holde seg til «føre var» prinsippet, bør man se på konsekvenser ut fra worst cace.

3. Hva kan man gjøre?
Det koker ned til to konkrete forsvarsstrategier:
• Først må man finne frem til de muligheter som ligger i ren forebygging. Er det mulig å eliminere eller redusere noe av risikoområdet?
• Deretter sitter man igjen med den delen av risikobildet man må akseptere. Med dette som utgangspunkt må det legges en plan for hvordan man kan redusere konsekvensene som måtte oppstå. Det er som regel for sent å igangsette dette arbeidet etter at en hendelse har inntruffet. Det kan være helt avgjørende å ha tenkt gjennom hvordan konsekvenser kan utvikle seg, og hvordan disse skal håndteres.

Kontinerlig prosess

Risikovurdering er ikke noe man gjør en gang, for så å legge det i en skuff. Det er en kontinuerlig prosess, hvor man hele tiden må fange opp endringer som oppstår, enten det er i egen virksomhet, innen bransjen eller i samfunnet. Da er det helt nødvendig at den samlede vernetjenesten, ved verneombud, HMS ansvarlig, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste, kommer sterkere på banen enn forholdet stort sett er tilfelle i dag.
Det er avgjørende at denne gruppen tilføres oppdatert kunnskap, at de har bransjerettet møteplass og at de formidler sine kunnskaper innad i virksomheten, både til ledelse og ansatte som helhet. 


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >