Hva skjuler det seg bak tørre tall om arbeidsulykker og død?

05.10.2021

Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig tall for arbeidsulykker i Norge. Det rapporteres om 20000 som skades og 41 som dør i arbeidslivet. Forskere mener det til og med er en stor grad av underrapportering.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) mener at det totale antallet, også de som ikke medfører fravær, trolig nærmer seg 100.000 årlige arbeidsulykker.

Hva skjuler seg egentlig bak disse tallene?

La oss ta et eksempel: NRK skriver den 4/10/2021 om Ida-Maria som ble skadet i sommerjobb på sykehus mens hun var sykepleierstudent. I hennes tilfelle skyldtes det et elektrisk apparat som påførte henne strømskader. En type ulykke som ikke skulle skje, i alle fall ikke i hennes bransje, men uflaks og tilfeldigheter gjorde at hun ble skadet og at hun fremdeles, mer enn to år etter ulykken, sliter i hverdagen.
Les artikkelen her

Hvilke bransjer er mest utsatt?

Statistikken fra SSB viser at Helse- og Omsorg er den bransjen med det høyeste antallet skader, med i underkant av 5000 årlige skader som har medført fravær. Bygg- og anleggsbransjen følger deretter med ca. 2500 skader.
Det må understrekes at Helse og Omsorg er den klart største bransjen i Norge, med over en halv million sysselsatte.
Se statistikken til SSB her

Hvilke skader er vanligst?

Fallskader er den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv.
Statistisk Sentralbyrå har laget en oversikt. Du finner den her.

Verneombud og AMU må på banen

Altfor mange skader seg på jobb hvert år. Hva gjør vi for å unngå dette?
Vi har et godt system i bunn:
- Arbeidsgiver har ansvaret og skal tilrettelegge for at ingen skader seg på jobb.
- Hver enkel medarbeider et medvirkningsansvar; alle skal ta vare på seg selv og sine kolleger.
- Verneombudene er de ansattes tillitsvalgte i forhold som har med arbeidsmiljø å gjøre og skal si fra og ha dialog med ledelsen om arbeidsmiljø-utfordringer.
- Arbeidsmiljøutvalget skal jobbe systematisk og forebyggende og har en rådgivende og også i enkelte tilfeller en besluttende myndighet.

Denne måten vi organiserer arbeidsmiljøarbeidet på i Norge er utvilsom god, og alt bør ligge til rette for et arbeidsliv med et lavt antall arbeidsskader. Men teori og praksis er som kjent ikke alltid sammenfallende.

HMS Norge er spesielt opptatt av verneombud og arbeidsmiljøutvalg og vi vil oppfordre om at disse brukes for alt det de er verdt – at de får god opplæring og oppfølging, at de "er på ballen" og jobber målrettet og godt. Dyktige verneombud og velfungerende arbeidsmiljøutvalg vil kunne bidra til å redusere antall arbeidsulykker i norske virksomheter. Deres funksjon i virksomheten er med andre ord uvurderlig.

Bli bedre kjent med risiko på din arbeidsplass - NOA

For at verneombud og AMU skal lykkes må de ha kunnskap. Kunnskap må være relevant i forhold til risiko på sin arbeidsplass. Hva er de viktigste utfordringene hos deg?
På nettsidene til NOA - https://noa.stami.no/ finner du en base som er en god hjelp i vernearbeidet. Du kan søke f.eks. på bransje eller yrke og få opp de viktigste arbeidsmiljøutfordringene, altså forhold som din egen virksomhet bør ha fokus på i HMS-arbeidet.
Vi anbefaler sterkt at du gjør deg kjent med denne siden. La oss redusere antall arbeidsulykker. Din rolle er uvurderlig!


.
Kopirett 2021 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >