Arbeidsmiljøutvalget: Organisering og kompetansekrav

Vi opplever at mange har manglende kunnskap om hvilke regler som gjelder medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget. Vi ser også at praksis varierer en del fra virksomhet til virksomhet. Neon av spørsmålene som går igjen, er som følger:

1. Må alle medlemmer av AMU ha stedfortreder? 
2. Skal opplæringen av AMU-medlemmene være samme som for verneombud?
3. Må stedfortreder har samme opplæring som de faste medlemmene? 
4. Kan stedfortreder for fast medlem sitte som fast medlem i AMU? 
5. Kan AMU ledes av en ekstern som ikke er medlem av AMU? 
6. Må man ha nestleder?

AdobeStock 37359192Web

Vi har hatt samtaler med Arbeidstilsynet om spørsålsstillingene og gjengir her essensen av deres svar:

1. Må alle medlemmer av AMU ha stedfortreder?
Ja, alle medlemmer skal ha personlig stedfortreder. Det er ikke nok med noen «generelle stedfortredere» som stepper inn for den eller de som måtte være fraværende. Kravet om stedfortreder til AMUs medlemmer følger av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-11

2. Skal opplæringen av AMU-medlemmene være samme som for verneombud?
I prinsippet skal innholdet i opplæringen være det samme som for verneombudene, men med ekstra vekt på AMU´s rolle, oppgaver, ansvar og plikter. Men arbeidsgiver må gjøre en vurdering om hvilken opplæring som skal til for å ivareta forsvarligheten. I enkelte tilfeller kan risikoforholdene i virksomheten tilsi at opplæringen skal gå ut over 40 timer.

3. Opplæring av stedfortreder
I Arbeidstilsynets kommentar til forskriftens § 3-18 står det om opplæring av stedfortredere; "Det er ofte hensiktsmessig at stedfortredere blir gitt den samme opplæringen som de faste representantene. En stedfortreder som må fungere i lengre tid, bør som regel gis opplæring. Hvis en stedfortreder må tre inn som verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalget for resten av valgperioden, skal det snarest mulig gis opplæring dersom det ikke er gjort tidligere"

4. Kan stedfortreder for fast medlem sitte som fast medlem i AMU?
Nei, en stedfortreder kan ikke samtidig sitte som fast medlem. Da må det i så fall velges ytterligere stedfortredere for de faste.

5. Kan AMU ledes av en ekstern som ikke er medlem av AMU?
Ja, faktisk, men da uten stemmerett. Her er det litt lengre svaret fra Arbeidstilsynet:
Lederen av AMU skal være medlem av AMU, og velges blant AMUs medlemmer for 1 år av gangen. Annet hvert år fra arbeidsgiversiden, og annet hvert år fra arbeidstaker siden. Lederen velges blant medlemmene i AMU og av representantene for den parten som skal ha lederen i kommende periode. Det vil imidlertid ikke være direkte forbudt å ha en person som ikke er AMU medlem til å være møteleder. Denne personen vil imidlertid ikke ha uttale- eller stemmerett, og vil i praksis kun være ordstyrer.

6. Må man ha nestleder?
Nei, men hvis AMU kommer til at det skal velges nestleder, er det mest naturlig at AMU velger nestlederen blant de faste medlemmene etter de samme retningslinjene som for lederen. Lederen avgjør tvistesaker med dobbeltstemme. Det må derfor være den parten som har lederen, som også velger eller utpeker nestlederen for samme periode. Se forskriftens § 3-12 og Arbeidstilsynets kommentarer.


Lenker:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Arbeidstilsynets temaside om arbeidsmiljøutvalg


.
Kopirett 2022 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >