Accessibility Tools

Se webinar om nye varslingsregler

Varsling2020

 

De nye varslingsreglene trer i kraft fra 1.1.2020. I den forbindelse har vi produsert et webinar der Kristian Foss Aalmo og Benedicte Hille fra Adokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund forklarer hva disse innebærer for virksomheten og for vernetjenesten.

Logg deg inn på medlemssidende for å se webinaret.

 

Hvem kan varsle?

I dag er det arbeidstakere og innleid arbeidstaker som har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers eller innleierens virksomhet. Fra 1 januar 2020 vil det også inkludere:

• Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål

• Vernepliktige

• Sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret

• Pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l.

• Personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virksomheter uten å være arbeidstakere

• Personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak

 

Arbeidsgiver har plikt til å følge opp

Tidligere var det ingen lovbestemmelse som ga en direkte regulering av arbeidsgivers plikt til å følge opp et varsel. Med den nye bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 2A-3 sier loven nå at: «Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.»

Med denne nye reguleringen får arbeidsgivere en helt annen klargjøring av hva man plikter å foreta seg når man mottar et varsel. Loven stiller nå eksplisitte krav om at at arbeidsgiver innen rimelig tid må sørge for å undersøke varselet.

 

Roller og utfordringer

Arbeidstagere har rett til å varsle og i noen tilfeller har de også plikt til å varsle. Etter arbeidsmiljøloven §2-3 (2) plikter alle arbeidstagere å varsle dersom en kollega blir diskriminert eller trakassert. Plikt til å varsle gjelder også forhold som kan medføre fare for liv og helse. Plikten til å varsle kan også ha bakgrunn i annet lovverk som helselovgiving og hvitvasking.

 

Digital varslingskanal

HMS Norge samarbeider med MittVarsel, en digital varslingskanal som tilrettelegger for varsling i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

 

 


.
Kopirett 2024 © HMS Norge AS | Retningslinjer for personvern >